از دل خاک چه میخواهی ؟ مگر رهایت نکرده اند ؟

زمین را گشوده ... نشانت را پوشانده اند ...

گفته اند مرده ای ... مرده ای یا زنده ؟ هیچکس نمیداند ...

لب دوز ... دیوار بر دوش کش و برو ... شبحت رنگ می بازد ...

بر آب می افتد... نگاهش می کنی ... لحظه هم می ایستد ...

نگاه
...