دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده،

این قدر دورم از تو که ، دنیا فراموشم شده...

دنیای این روزای من درگیر تنهاییم شده..

تنها مدار می کنیم...

دنیا عجب جایی شده...