کی منتظر می مونه حتی شبای یلدا

تا خنده رو لبات بیاد، شب برسه به فردا...