27 سال گذشت ...

چشمانم را به روی تلخی های گذشته می بندم
و
رو ب سوی آینده ی روشن قدم بر میدارم...