باری روز ها از پی هم میگذرند و هر روز نسبت به آدم های پیرامونم احساس بدی پیدا میکنم
از پیچیدگی رابطه ها و گفته ها و نوشته ها که بگذریم ،اما هیچ چیز تلخ تر از دوریی در روابط روزانه و کاری
 نیست...
این روز ها سخت می گذرد...
اما می گذرد...یا حق
شامگاه چهارشنبه 28مرداد یک هزار و سیصد و نود چهار..