تو گوشی رو بردار و چیزی بگو...

بگو کوچمون رو ب آزادیه...

شبی ک تو سلول تنهاییم...

ب جای نگهبان صدات می کنم...