آدم چه گرم میشود گاهی ساده به یک دلخوشی کوچک...
به یک احوالپرسی ساده،به یک دلداری کوتاه...
به یک تکان سر یعنی تو را میفهمم...
به یک گوش دادن خالی بدون داوری...
به یک همراهی شدن کوچک...
به حتی یک همراهی کردن آرام...
به یک پرسش که روزگارت چگونه است؟؟؟
به یک وقت گذاشتن برای تو...
به شنیدن،یک من کنارت هستم...
به یک هدیه بی مناسبت...
به یک غافلگیری،به یک خوشحال کردن کوچک...
به یک شاخه گل...
دل آدمی گاهی چه شاد است...
به یک فهمیده شدن درست...
به یک لبخند به یک سلام...
به یک تعریف،به یک تاکید،به یک تبریک...

و ما چه بی رحمانه این دلخوشی ساده و کوچک را از هم دریغ میکنیم