گاهی ب خود دروغ بگو...

 چند دروغ ساده ..

مثل من خوبم ..ارامم ..خوشحالم...

ببین ک اب از اب تکان نمی خورد..

.ک زندگی راه خودش را می رود...

ک چرخ زنذگی با اشتباه تو نمی ایستد....