آرام سرجایم نشسته بودم

اما حسابش از دستم در رفت

روزهایی که خودم را

تنها گذاشتم و رفتم سراغ تنهایی دیگران!

چقدر به خودم توجه بدهکارم....