من آدم خوش‌بختی هستم..

چون نه به خوشبختی دیگران حسودی می‌کنم

و نه از دیدن بدبختی دیگران لـذت می‌برم...!