آنقدر مشغول بزرگ شدن هستیم

 ک گاهی فراموش می کنیم پدر و مادرمان در حال

پیر شدن هستند..