خورشید را گذاشته میخواهد با اتکا به ساعت شماته دار خویش


بیچاره خلق را متقاعد کند که شب هنوز از نیمه نیز برنگذشته است


                                                          طوفان خنده ها . . .