حال ب درخت بنگر...ک زندگی خود را می ریزد...

و تو خواهی دید

برگ های تغییر همیشه خواهند افتاد.

اما درخت همیشه می ماند..