به بهانه ی 19 فروردین ، سالگرد غروبِ " صادق هدایت "

او همه ی هستی اش را بر سرِ نیستی اش نهاد
و راهی سرزمینی اثیری شد
و زمین را برای رجاله ها و لکاته ها وا گذاشت
رفتن اش را نه
که ماندنش را در تاریخ ادبیاتِ پر غرور بشریت گرامی می داریم .