اگر برای وعده ی بهشت با دیگران خوب هستی،

نشان می دهد که چقدر کم و بی مایه به فکر دیگرانی.

اگر هم از ترس جهنم با دیگران خوب هستی،

 باز نشان می دهد که چقدر کم و بی مایه به فکر دیگرانی.

خوب باش، تنها بخاطر خود خوب بودن. .