روز ها و ساعت ها از پی هم می گذرند

هیچ مهم نیس این اوقات چگونه سپری می شوند...

من فقط عاشق خاطره های دور یا نزدیکی  هستم

که تصادفی از افکار و ذهنم می گذرند