من اجتماعی از کارهای نکرده ام..

کتاب های نخوانده ،نغمه های نشنیده ، حرف های نزده

راه های نرفته ،عشق های ناگفته...

من سایه آدمی موفقم از سیاره ای دیگر...