هوا 40 درجه تب داره

اخبار می گفت آسمون صافه...

اما من امشب ابری می سازم

از دود سیگار ....عطر نسکافه....