دیگر کسی پرواز را

به خاطر نمی‌سپَرد...

در سرزمینِ گرسنگان،

پرنده خوردنی‌ست!