من همه ی کتاب ها را خوانده ام ،

 همه راه ها را رفته ام

همه فیلم ها را دیده ام ،

همه روز های تلخ و شیرین را سپری کرده ام.

و با همه ی مردم ب گفتگو نشسته ام.

اما هنوز ب دنبال جواب هستم...

می خواهی ب من بگویی هر چه هستم خودمم؟!

بیست پنج سال جستجو کردم

و این همان چیزی است ک در آخر یافتم ...!