ب بوف کوره کز کرده در تن من

ب موریانگی و جان کردن در این چوب....