پشت دریچه جهان

 احتمالا گمشده ام...

مردی در تبعید ابدی اش...