این وجود خودخواهه من ، حتا خودم را نیز می ترسانید.

در وجود من تماشاگری به تماشا نشسته که همه چیز از دید

او، نمایش عروسکی و خیمه شب بازی بیش نیست.

حتا خود من!

مسعود (آرشام)