می توانیم ببینیم در مغز چ خبر است ،

وقتی نسبت ب دیگران حس خوبی داریم!