گــاو، موجود نیمه خوشبختی ست     ،         

 
جفــــت دارد، کـــــــــمی علف دارد

دســـــت ســــــلاخ چیز برّاقی ست    ،       

  
کــــه بــــه این زندگـــــی شرف دارد 

عشـــــق، بیماری غم انگیزی ست   ،        

   
جمع یک عضـــــــو جنسی و عادت       

خنده در چند خــــانه ی دلـــــــــگیر            

     
گـــــریه با تیک تاک یک ســـــــاعت    

مرگ، اسمی ست شکل یک چاقو                 

 
بر ســـــر ِ گـــــــاو ِ نیمه خوشبختم                         
 
عشـــق، یک اسم دیگر از آن است           

      
که نشسته ست داخـــــل تخــــــتم                  

زندگـــــــی بچّه ای بدون تــــــــــوپ          

      
گـــــیج، در یک زمین خاکـــــــی بود      

بـــــاختن بی مســــابقه، بی هیچ!            

           زنــــــدگی چیز دردنـــــاکی بـــــــود