من ساکتم و شاید هم غرق در خود ،به دورم خط قرمز ها را کشیده اند

باید برم جایی که تا کیلومتر ها آن طرف تر کسی نباشد...

نه نمی خواهم شمال باشد نه جنوب نه شب باشد و نه روز

تا به این فکر کنم بعد از 25 سال کجای قصه هستم

یا نه اگر همین جا ماندم نه کسی عاشقم شود

و نه من درگیر کسی شوم

هیچ چیزی ب یادم نمی آید

فقط می دانم آنی ک هستم نیستم!

 
مسعود.(آرشام)