گاهی لحظه های سکوت پر هیاهو ترین
 
دقایق زندگی هستند،

مملو از آنچه می خواهیم بگوییم ولی نمی توانیم!