بدترین حالت ماجرا این است ک طاقتمان تمام شود

 به روی خودمان نیاوریم

و تا زمان مرگ ادامه دهیم ، خیلی ها اینطور زندگی می کنند...

دست انداز کم طاقتی را رد کرده اند ..

و افتاده اند در سرازیری عادت...