امیر عزیز ...چقدر سخت است باور این ک تو دیگر از امروز در میان ما نیستی...
چقدر دردناک بود لحظه شنیدن خبر نبودنت....
چقدر ناباورانه رفتی ...
شوک بزرگی بود رفتنت ..گاه آنقدر در تنهایی پر هیاهوی خود گم می شوم...
ک فراموش می کنم بودن عزیزانم را...
و تو امروز در سرد ترین روز پاییزی از میان ما رفتی...
و من مانده ام در حسرت دیدن دوباره تو ...
دیدار ب قیامت ...ما رفتیم و دل شما را شکستیم همین....