چه روزهایم کوتاه است!
 کوتاه برای فکر کردن به تمام افکاری که می خواهم و کوتاه برای پیمودن
 تمام راه هایی که مشتاق به پیمودنشان هستم؛
 کوتاه برای خواندن تمام کتاب هاو برای دیدن تمام دوستانی که خواستارم.

I still find each day too short for all the thoughts I want to think,
all the walks I want to take, all the books I want to read,
and all the friends I want to see