امپراطور انسانیت ،  نلسون ماندلا درگذشت ....
زیباتر ین واژه های دنیا بدرقه ی راهت ....
برایش یک شمع روشن می کنم چون یادمان داد می شود
حتی ظالم ترین را بخشید، اما فراموش نکرد....