خانه های قدیمی را دوست دارم ،   چایی همیشه دم است،  روی سماور

در خانه همیشه باز است ،  
مهمانی ها دلیل و برهان نمی خواهد

غذاها ساده و خانگی است  ،  
عطرش تا هفت خانه می رود

دلخوری ها مشاوره نمی خواهد ،  
دوستی ها حساب و کتاب ندارد
 
سلام ها اینقدر معنا ندارد ،   
سلام گرگی وجود ندارد...
 
افسردگی بیماری نایابی است ...

خانه های قدیمی را دوست دارم....