هوا برای زندگی کافی نیست....

بعید است زنده باشیم....

مرده ایم و اجسادمان پنهان است.....


(هیروشیما)