از احوالات ما همین را بدانید ک قدم در راه بزرگی برداشته ایم...

شرکت در کنکور کارشناسی ارشد ،مدیریت استراتژیک

و همچنین شرکت در کالج زبان...

خلاصه این که نیمه دوم عمرمان ک از 25 سالگی شروع می شود

را طوفانی استارت زده ایم....