من می توانم به خودم تجمل تنها بودن را روا بدارم ،

هرچند هرگز مطرود نیستم ،

فقط جسما ً تنها هستم ، تا بتوانم در تنهایی ای بسر ببرم که ساکنانش اندیشه ها هستند .

چون که من یک آدم بی کله ی ازلی –ابدی هستم

و انگار که ازل و ابد از آدم هایی مثل من چندان بدشان نمی آید...