از خودم می پرسم :
کیستی ای من ؟؟!!! ...
سالهاست ...
گوش ِ خودم ...
حسرت ِ پاسخی از زبان ِ من را بر دل دارد !! ..