حالم این روزا ، حال خوبی نیس....

مثل حال عقاب بی پرواز....شکل حال ژکوند بی لبخند..


حالم این روزا ، حال خوبی نیس.... قلوه سنگی تو کفش این دنیاس...