این روزها دلم می خواهد
بی خیال از تمام ِ خیالات،

و فراموشی کارهای نیمه تمام روی میز....
دستهایــم را در گرمای جیب هایم فشار بدهم،
و
یک جاده پاییزی را " تنها" قدم بزنم ...

این روزهـا،

تنها آرزوی من اینست ...