دلم برای نفس، توی یک گوشه ی تاریک
دلم برای اشک، دلم برای خواب ،دلم برای سیب، دلم برای آب ،
دلم برای من، .....
دلم برای من....  دلم بیش از هر چیزی برای خودم تنگه
و من سال هاست برای خودم،
 دلم چقدر تنگه ....