این عکس پدر و مادرته..تو اینجا به دنیا اومدی... این خونه رو یادته...؟؟؟ مادر بزرگت..

این اولین لباسته...اینجا یاد گرفتی راه بری...تازه داری غذا می خوری...

اینجا یه کم بزرگتر شدی همه بازی هاتُ دوست داشتی؟
 
چرا اینجا ناراحتی؟اینجا داری تبیه میشی؟   « احساس تنهایی می کنی...؟ »

کسی هست که باهاش حرف بزنی...؟   اینجا داری میری مدرس  این معلمت..

اینجا چقدر ناراحتی...دلت برای کسی تنگ شده؟    ..اینجا کسی رو از دست دادی؟...پدر بزرگت...؟مادر بزرگت...

چقدر واست مهم بود؟   ..« کسی بود که دوست داشته باشی کنارت باشه؟؟؟ »

« کسی بود که دوست داشته باشی کنارت باشه؟؟؟ »

چیزی بود که بخوای بگی؟  چقدر واست مهم بود  اینجا چقدر بزرگتر شدی! 

چقدر فرق کردی!

یه کم مغرور به نظر میرسی... این مهمونی چقدر خوب بود...این آدما رو چقدر دوست داشتی...

این اولین کسیِ که ازش خوشت اومد...اولین کسی که بهش اعتماد کردی...

دوسش داشتی؟؟؟ باهاش خوشحال بودی؟ الان اصلن برات مهمه؟ این آدما رو یادته؟

اینجا رو یادته؟   اولین باری ک روت حساب کردن... ب خودت افتخار کردی!

واسه این کارت چقدر تشویق شدی...!!
مگه میشه

این تویی؟؟؟چقدر پیر شدی...!!! این آدما کین؟ چقدر تنها به نظر میای؟ چرا همه چیز کهنست؟کجا می برنت
این آدما کین؟ اینا چرا گریه می کنن؟

«دوباره کسیُ از دست دادی؟»

چرا اینقدر سر خورده ای؟؟؟«تو کسی رو از دست دادی؟»

«کسی تو رو از دست داده...؟»
«کسی تو رو از دست داده...؟»...