من ناگزیر از بودنم

در شهر مردم واره ها

بر خاک تو زانو زدم

در خیل کاغذ پاره ها

آرام جانم طعمه شد

آخر جنونم می کند آواره از آواره ها