12 سال پیش

 شاید زودتر یا دیرتر...  خانه پدر بزرگم و درخت سیب کهن سال

 حاله دیگری داشت...

خشکی عجیبی ......تمام وجودش را در بر گرفته بود

همانند خشکی دستان چروکیده پدر بزرگ

انگار ،حال آن روز پدر بزرگ را فهمیده بود

نمی دانم شاید آینده را میدانست...

پدر بزرگ آن سال از میان ما رفت...

و درخت آن خانه ،دیگر نه سیب داد  و نه سبز ماند...


آرشام ایرانی ( 12 سال پس از رفتن پدر بزرگ....)