چگونه مرا قضاوت خواهند کرد

؟ اما من از کسی رودربایستی ندارم، بچیزی اهمیت نمیگذارم،

 به دنیا و مافیهایش میخندم.

هر چه قضاوت آنها دربارۀ من سخت بوده باشد،

 نمیدانند که من پیشتر خودم را سخت تر قضاوت کرده ام.

آنها به من میخندند، نمیدانند که من بیشتر به آنها میخندم،

 من از خودم و از همه و از خوانندۀ این مزخرفها بیزارم....