جانم برایتان بگوید

از نظر این بنده حقیر! فقط و فقط انسان بودن ارزشٍِ افتخار را دارد.

تمام مادیات، ثروت ، مقام ، زیبایی ،همه و همه

در مقابل انسانیت بی ارزشند..

کسانی ک با این ها افتخار می کنند ، دچار فقر انسانیت شده اند....

این انسانیت است ک انسان را می سازد...


آرشام ایرانی...