این تلخی همیشه هیچ وقت از من جدا نمی شود..
 
همیشه و همه جا حس تلخ نا امیدی همراه من بوده است.

انگار من و این حس ،همزاد هم بوده ایم

هیچ وقت دنیا ب کاممان نبود

میخواهم بدانم ..

آیا زندگی یعنی همین تکرار تلخی ها نا امیدی ها؟

آیا زندگی معنی بیشتری از رنج و نا امیدی دارد؟

آیا زندگی این روز های ما چیزی بیشتر از زندگی ب سبک آسیاب های بادیست؟

کاش می شد جور دیگری زندگی کرد...

و کاش می شد جور دیگری فهمید...


آرشام ایرانی....