وقتی ظرف میشوری شکر کن به خاطر اینکه ظرف هایی

داری که بشوری،
یعنی غذایی در کار بوده،

 یعنی کسی را سیر کردی،

 یعنی با محبت با عشق از یکی دونفر مراقبت کردی،

برایشان آشپزی کردی، میز چیده ای..

.تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند

 یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند.