این روزها در دنیایی زندگی میکنم

ک ساده بودن ب معنی بی خردی

و پیشانی صاف ب معنی بی تفاوتیست...

حتمن راست میگفت...

 هر ک شاد است  .پیام فاجعه را نشنیده است...