مشهدی بخونین....


بابا جان موگوم امسال برام مشه کت شلوار بخری؟
نگاه کن دیگه . شلوارِّمه...همش نخ نما رفته..نگاه همه جاش رنگو روش رفته .
بو خدا روم نمره جلو رفیقام تنوم کنوم.
مگه خودت نگفتی برام مخری؟ تازه نگا اینجه شم وصله خورده. امسال موخوام
 یکم بزرگتر بخری تا سه چار سال تنوم کنَوم.
بابا جان الان ایناره خیلی وقته موپوشوم.چیز دیگه نموخام.
 پیرهنو کفشای پارسالوم خوبه...
بابا برچی دری گریه موکونی؟ آقا جان اشک نریز دیگه .
قول مودوم همی خوبه .
مو اصلن کت شلوار نموخوام.
هوا گرمه.بابا  جان بذار دستته ببوسوم.نگا دیگه اشک نریز جان مو ...بابا....

روز همه باباهای خوب مبارک....