این دنیا برای من نبود

برای یک دسته آدم بی حیا، پُر رو

و گدامنش، معلومات فروش، 
چشم و دل گرسنه بود

برای کسانی که به فراخور دنیا آمده بودند

مثل سگِ گرسنه جلو دکان قصابی

که برای یک تکه لثه دُم می جنباند

گدایی می کردند و تملق می گفتند
!