سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی‌ گرامی‌ بادنباشد همی نیک و بد پایدار
همان به که نیکی بود یادگار

----------
اگر معنی زندگی بندگیست
دو صد بار مردن به از زندگیست
---------
ز ناپاک زاده مدارید امید
ک زنگی ز شستن مگردد سپید...